De-escalate Washington launches -940

KING 5's Lori Matsukawa reports.